Đặt mua Bộ lập trình địa chỉ bằng tay (VES hochiki)